System Alerts การแจ้งเตือน

System Alerts เป็นการปรับแจ้งเตือน คุณสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียง หรือ แจ้งเตือนบนหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเตือน Tone: เตือนด้วยเสียง Overlay: เตือนบนหน้าจอ Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ None: ไม่มีการแจ้งเตือน

แก้ไข Global Settings

การแก้ไข Global Settings จะเป็นแก้ไขระบบทั้งหมดของ Dash การแก้ไขจะปรับเปลี่ยนครั้งหน้าเวลา sync กับ Dash ด้วยโปรแกรม Stages Sync หรือ Stages Link app Time Format: ปรับได้แบบ 12h หรือ 24h (ชั่วโมง) Units: Dash ปรับหน่วยแสดงผลได้แบบ imperial metric หรือผสมระหว่าง imperial และ metric ft/mi/lb – แบบ Imperial m/km/kg – [...]

ปรับช่องหน้าจอ Dash โดยคอมพิวเตอร์

ในแท็ปของ Dash manager คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้อจอของ Dash ก่อนที่จะทำการ sync ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Dash วิธีทำ เลือกช่องในหน้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ปรับความสูง และความกว้างตามที่คุณต้องการ กด display metric เลือก totaling และ span สำหรับการตั้งค่า การเลือกปรับเปลี่ยนหน้า เชื่อมต่อ Dash กับ Stages Link โดยเชื่อมต่อผ่าน Stages Sync หรือ Stages Link App [...]