การตั้ง System Alerts

You are here:
< Back

System Alerts สามารถแจ้งเตือนทั้งระบบเสียงและแสดงผลบนหน้าจอ

วิธีอัพเดต : Main Menu > Settings > System Alerts หรือแก้ไขที่ Stages Link บนแท็ป Dash Manager

ประเภทของการแจ้งเตือน

  • Tone: เตือนด้วยเสียง
  • Overlay: เตือนบนหน้าจอ
  • Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ
  • None: ไม่มีการแจ้งเตือน

กลุ่มของ Alert :

GPS เจอ GPS หรือสัญญาณ GPS หาย
Pause แจ้งเตือนหลังจากกดปุ่ม Pause
Sensor แจ้งเตือนหลังจากการเชื่อมต่อ Sensor
Key Press มีเสียงเวลากดปุ่ม
Lap แจ้งเตือนเวลากดปุ่ม Lap
Battery แจ้งเตือนสถานะ Battery
Ride Detected กดปุ่มก่อนขี่จักรยาน
Last Updated On October 08, 2017
2017-10-08T11:26:01+00:00