การปรับเวลา (time setting)

You are here:
< Back

Time Zone

เลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Zone > Select time zone สำหรับประเทศไทยจะเป็น +7 (Western Indonesia)

Time Format

เลือกได้แบบ 12h และ  24h  วิธีเลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Fmt

Last Updated On October 08, 2017
2017-10-08T00:59:12+00:00