You are here:
< Back

System Alerts เป็นการปรับแจ้งเตือน คุณสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียง หรือ แจ้งเตือนบนหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของการแจ้งเตือน

  • Tone: เตือนด้วยเสียง
  • Overlay: เตือนบนหน้าจอ
  • Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ
  • None: ไม่มีการแจ้งเตือน